เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1. เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย
      เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ :
- ส่งอีเมลมาที่ [email protected]
- โทรติดต่อ 1160 Global House Call Center
- เข้ามาติดต่อขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ด้วยตนเองได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา (หากเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าของบริษัทฯ) ได้ที่แผนกรับคืนสินค้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสาร หลักฐานอ้างอิงการสั่งซื้อให้แก่บริษัทฯ ในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
      1.1 สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
      1.2 สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก พร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ ใบรับประกัน คู่มือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
      1.3 สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
      1.4 สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
      1.6 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ไม่สามารถขอคืนได้

2. เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า
      2.1 ลูกค้าต้องนำใบเสร็จที่ออกให้โดย บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มาด้วยทุกครั้งที่นำสินค้ามาทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า (ในกรณีสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เมื่อท่านไปรับสินค้าที่สาขา หรือได้รับสินค้าที่จัดส่งไปที่บ้าน ให้ตรวจสอบใบเสร็จและเก็บรักษาไว้ทุกครั้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง)
      2.2 สินค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และป้ายบาร์โค้ดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการแปรเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมี
      2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าที่เสียหายจากการขนย้ายของลูกค้าเอง รวมทั้งการใช้งานและการติดตั้งที่ผิดวิธี (เมื่อท่านไปรับสินค้าที่สาขา หรือได้รับสินค้าที่จัดส่งไปที่บ้านควรร่วมทดสอบตรวจสภาพและนับจำนวนสินค้าร่วมกับพนักงานทุกครั้ง ในกรณีจัดส่งพัสดุกรุณาถ่ายคลิปวีดีโอตอนแกะเปิดกล่องสินค้าให้เห็นสภาพกล่องพัสดุและสินค้าที่ชัดเจน และทดสอบสินค้าโดยไม่ตัดต่อคลิปไว้ทุกครั้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง)       2.4 สินค้าประเภทสีผสม, สินค้าแบ่งขาย, สินค้าสั่งพิเศษขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/รับคืนสินค้า
      2.5 สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิค ที่จำหน่ายเป็นแผ่นเพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยน / รับคืนสินค้าเป็นจำนวนต่อกล่องเท่านั้น ยกเว้นกระเบื้องตกแต่งตัวกลาง ตัวริม โมเสก และกรุยเชิง
      2.6 สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตจะต้องมีใบรับประกันสินค้า มี Serial Number ตรงกับตัวสินค้า (กรุณาตรวจสอบ Serial Number ให้ตรงกับตัวสินค้าที่ท่านได้รับทุกครั้ง)
      2.7 สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ
      2.8 ในกรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นและมีสินค้าแถมหรือสินค้าสมนาคุณ ทั้งในกรณีรับฟรี และแลกซื้อในราคาพิเศษ หากมีการเปลี่ยน/รับคืนสินค้าเต็มจำนวนของใบเสร็จนั้นๆ ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าของแถมด้วยทุกครั้ง แต่หากเปลี่ยน/รับคืนไม่เต็มจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคืนสินค้าเป็นเอกสารใบรับมัดจำ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป โดยมีอายุ 60 วัน นับจากวันที่รับคืนสินค้า
      2.9 กรณีสินค้าที่ร่วมรายการโปรโมชั่นมีส่วนลดหรือราคาพิเศษ หากมีการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินตามมูลค่าที่ได้หักส่วนลดแล้วเท่านั้น
      2.10 สินค้าสมนาคุณ, สินค้าของแถม ไม่รับเปลี่ยนคืนและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
      2.11 หากการคืนสินค้าไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนทุกกรณี
      2.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปลี่ยน/รับคืนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ
      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ :
      3.1 ในกรณีชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินโอน, คิวอาร์โค้ด และอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง บริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/รับคืนสินค้าเป็นเงินสดให้ลูกค้าทันที หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าหลังจากได้รับข้อมูลหน้า Book bank ของลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ (หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/รับคืนสินค้าของบริษัทฯ)
      3.2 ในกรณีชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิต,บัตรเดบิต และผ่อนชำระ บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าเป็นเอกสารใบรับมัดจำเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป หรือจ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15-45 วัน หลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิตท่าน (ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/รับคืนสินค้าของบริษัทฯ)
      3.3 ในกรณีชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคูปองแทนเงินสดต่างๆ บริษัทฯ จะรับคืนสินค้า และคืนเป็นคูปอง VC ตามมูลค่าคูปองแทนเงินสดที่ลูกค้าใช้ไป โดยมีอายุการใช้งาน 30 วัน (ทั้งนี้สินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/รับคืนของบริษัทฯ)
      3.4 ในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และผ่อนชำระ ที่มีค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในยอดรวมสุทธิ และท่านมีการขอเปลี่ยนแปลงการทำรายการ / ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี