ขั้นตอนการติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง

ขั้นตอนการติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง

  •  • ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเองที่สาขาโดยติดต่อที่จุดบริการลูกค้าสาขาที่แจ้งขอรับสินค้า ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้อ
  •  • ลูกค้ายื่นเอกสาร ติดต่อรับสินค้าที่จุดบริการลูกค้า โดยใช้เอกสาร ดังนี้
    • • บัตรประจำตัวประชาชน
    • • เอกสารหรืออีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ
  •  • ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าตรงตามคำสั่งซื้อ
  •  • ลงชื่อรับสินค้า
  •  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
  •  • หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสาขาที่จะมารับสินค้า จะต้องโทรแจ้ง Global House Call Center โทร. 1160 หรือ เจ้าหน้าที่สาขาต้นทาง (รายละเอียดติดต่อสาขา คลิกที่นี่) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลง และนัดหมายวัน เวลาที่สามารถรับสินค้าที่สาขาใหม่ได้ รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่าย หากจะต้องดำเนินการโอนสินค้าไปยังสาขาดังกล่าว