หางาน การจ้างงาน และโอกาสในการทำงาน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการหางานใหม่ของคุณ

GBH Smart People

GBH Smart People

1.การมุ่งเน้นลูกค้า

Customer Oriented

โดยกำหนดให้ลูกค้าและความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน (พนง.) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ

2.การทำงานอย่างมืออาชีพ

Professional

การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้เหตุและผล การตัดสินใจบนข้อมูลและข้อเท็จจริง และความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการทำตาม คำมั่นสัญญา(Commitment) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

3.การทำงานเป็นทีม

Teamwork

โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทีม ผลักดับเพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ และสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีระหว่าง พนักงาน หน่วยงาน เพื่อเป้าหมายของบริษัท

4.การคิดริเริ่มสิ่งใหม่

Innovation

การคิดริเริ่มค้นหาวิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงรูปแบบและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท

5.การรับผิดชอบต่อสังคม

Social Responsibility

การให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม ตลอดจบการเป็น จิตอาสา ในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนรวมทั้งภายนอกและภายในบริษัท

What we are doing

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของเมืองไทย กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้า เข้าร่วมเป็นทีมงานประจำทั้งในสำนักงานใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและในทุกสาขา ทั่วประเทศ

เราเสนอโอกาสที่หลากหลายท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ เรามีตำแหน่งงานในระดับปฏิบัติการและบริหารที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งในสำนักงานใหญ่ในร้อยเอ็ด และในทุกสาขาทั่วประเทศ

สมัครงานกับเรา